اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان

etmam
http://miraskhz.ir/
اداره کل میراث فرهنگی  استان خوزستان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

میراث فرهنگي معنوي گنجينه زنده بشري به شمار مي رود و بازتاب مجموعه اي از فرآيندهاي ذهني است که در يک جامعه در دوره هاي گوناگون تاريخي شکل مي گيرد و با اصولي ثابت و قابل شناخت به خلاقيت هاي صوري و مادي منجر شده و پيوسته بازتابي از نيازها و نيز پاسخ به آن نياز را در خود داراست.هنجارها و قانونمندي هاي اين مجموعه پيوسته به گونه اي ناخودآگاه و روايي و سنتي از نسلي به نسل ديگر منتقل و آموخته شده و معيارهاي ارزشي آن­ها هميشه مورد احترام جمعي قرار مي گيرد.

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
طراحی و پیاده سازی: راد وب