مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب

sspe.ir
مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب ( که منبعد در این ساختار سازمانی  "شرکت" نامیده می شود ) طراحی شده است . فعالیت این شرکت در راستای چشم انداز ، ماموریت ، اهداف ،  سیاست ها وراهبرد های مورد تصویب هئیت مدیره شرکت و به منظور انجام  فعالیت های شرکت که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکتها  در اهواز به ثبت رسیده است می باشد .  اساس و پایه طراحی ساختار سازمانی شرکت ، الگوهای موفق شرکتهای داخلی و خارج از کشور و نیز بحث و مذاکرات کارشناسی در این رابطه بوده است . این ساختارعملیاتی ، مجموعه فعالیت های مورد لزوم شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب را درجهت دستیابی به اهداف، انجام ماموریت و وظایف  تعیین شده برای شرکت را در قالب سه ارکان اصلی  و دوازده گروه فرایندی یا عملیات اصلی ارائه می نماید  .

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
طراحی و پیاده سازی: راد وب